Vib Kat Aug 2023 7503 (1)

Studie- og ordensregler

Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1077af 13/09/2017.

Ordensregler

Viborg Katedralskoles ordensregler kan sammenfattes i én sætning: Man skal opføre sig ordentligt. Denne regel udtrykker kort og selvfølgeligt, at en skoles sociale fællesskab i enhver situation kræver hensynsfuldhed, omtanke og civiliseret adfærd af alle:

 • Overfor andre elever
 • Overfor skolens ansatte
 • Overfor skolen
 • I undervisningen
 • Ved andre af skolens aktiviteter på eller uden for skolens område

Civiliseret adfærd betyder naturligvis, at skolens forskellige regler skal følges. Eleverne har pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som skolens ansatte giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær kan der blive tale om sanktioner, jfr. pkt. 6. 

Alkohol og andre rusmidler

Særlig vigtigt er det, at indtagelse og besiddelse og salg af alkohol eller andre rusmidler er uforeneligt med at være på Viborg Katedralskole. Eleverne må ikke indtage rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, som træder i stedet for normal undervisning. Eleverne må heller ikke indtage rusmidler i deres fritid, hvis det kan få negativ indvirkning på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.


Viborg Katedralskole kan til enhver tid anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

Røgfri skoletid

Viborg Katedralskole er et tobaksfrit gymnasium som andre ungdomsuddannelser. Det betyder, at rygning - herunder snus, e-cigaretter og andre nikotinholdige produkter - ikke er tilladt i skoletiden, dvs. kl. 7.30-16.00, hverken på skolens område eller udenfor skolens matrikel. Det er ligeledes forbudt at sælge cigaretter, snus og andre nikotinholdige produkter. Reglen om tobaksfrit gymnasium gælder også til alle fester og øvrige skoleaktiviteter efter skoletid. Det gælder også for studieture, ekskursioner, hytteture og lignende i det tidsrum, som skolen og lærerne har lagt planer for. Skolens matrikel er naturligvis tobaksfri også udenfor skoletiden. Tobaksfri skoletid gælder alle elever, ansatte, ledere og gæster på skolen.


Der er dog ingen regler for, hvad man foretager sig, når man arbejder hjemme på sin egen privatadresse, medmindre man bor på Viborg Katedralskoles kollegium. Kollegiet er tobaksfrit hele døgnet for både elever og besøgende. 

Mobning

På Viborg Katedralskole tolererer vi ikke mobning. Mobning forstår vi som det at udsætte et andet menneske for en nedværdigende og krænkende handling. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af et digitalt medie. Mobning er heller ikke tilladt i fritiden, hvis det kan få direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

Lyd- og billedoptagelser

På Viborg Katedralskole er det ikke tilladt at optage lyd eller billeder med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Det er heller ikke tilladt at videreformidle (deling) lyd og billeder af en andens private forhold, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget. Det er heller ikke tilladt at videreformidle lyd og billeder i fritiden, hvis det kan få negativ indvirkning på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen. Optagelse af videofilm og lyd i en undervisningssituation kræver tilladelse fra læreren.

Religiøs adfærd

På Viborg Katedralskole opfatter vi religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Eleverne har pligt til at

 • Møde rettidigt til og deltage aktivt i undervisningen
 • Aflevere skriftlige opgaver rettidigt
 • Deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Deltage i ekskursioner med deltagerbetaling
 • Deltage i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning

På Viborg Katedralskole forudsættes det, at man altid er hensigtsmæssigt påklædt til undervisningen. Det betyder blandt andet, at der er pligt til at klæde om til idrætstøj til idrætsundervisningen, og for at sikre en åben og direkte dialog accepteres tildækning af ansigtet ikke.

Fravær fra undervisningen

I forbindelse med hver lektion sker der en registrering af den enkelte elevs fremmøde. Alle former for fravær fra undervisningen, uanset årsag, registreres som fravær. Gentagne tilfælde af for sent fremmøde til undervisningen kan af læreren efter en konkret vurdering registreres som fravær fra undervisningen.

Eleverne skal på Lectio give skolen besked om årsagen til fravær. I særlige tilfælde kan skolen stille krav om en lægeerklæring, der betales af eleven. Det er nødvendigt, at skolen er i besiddelse af relevante oplysninger for efter behov at kunne tilbyde særlige hjælpeforanstaltninger så hurtigt som muligt - specialundervisning, sygeundervisning o.l. – og for at kunne tilbyde en elev særlig vejledning til at gennemføre uddannelsen, hvis det skønnes nødvendigt for at begrænse fraværet. Desuden vil disse oplysninger danne grundlag for rektors skøn over, hvornår og i givet fald hvilke sanktioner der skal iværksættes over for fraværet.

Den enkelte elev har løbende mulighed for at orientere sig om egne forsømmelser på Lectio.

Alvorlig dokumenteret sygdom eller alvorlige sociale begivenheder kan i nogle tilfælde betyde, at et betydeligt fravær accepteres, forudsat eleven på tilfredsstillende vis er i stand til at deltage i særlig etableret sygeundervisning, hjælpeforanstaltninger el. lign.

Skriftligt arbejde og eksamen

Eleverne skal aflevere deres skriftlige arbejder på den aftalte dato med mindre andet er aftalt med læreren jf. skolens fraværsregler.

Manglende aflevering af skriftlige opgaver vil indgå i vurderingen af elevens studieaktivitet og vil i gentagelsestilfælde kunne indebære en advarsel og efterfølgende ud fra en helhedsvurdering af elevens situation tillige en sanktion, jf. pkt. 6.

Hvis skolen opdager, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, vil en sådan opgave tælle som ikke-afleveret. Afskrift og snydeopgaver er uacceptabel adfærd i undervisningen og vil i alle tilfælde blive mødt med sanktioner jf. pkt. 6. I forbindelse med prøver og eksamen kan sanktionen være bortvisning fra aktiviteten eller fra skolen uden forudgående advarsel.

Gentagelse: Hvis en elev har fået en advarsel og efterfølgende overtræder reglerne igen, vil der være tale om skærpende omstændigheder, og eleven vil derfor risikere en hårdere sanktion.

Man kan blive bortvist fra eksamen både før, under og efter en eksamen, hvis der er konstateret eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensreglerne i øvrigt. En bortvisning fra eksamen vil betyde, at eleven ikke får bedømt sin eksamenspræstation. Hvis eleven allerede har fået en bedømmelse, vil den blive annulleret.

Hvis sagen kategoriseres som grov eksamenssnyd, kan eleven risikere en bortvisning fra Viborg Katedralskole. Dette kan være en tidsbegrænset bortvisning, men kan også være en permanent. Bliver eleven bortvist fra skolen, vil vedkommende være udelukket fra alle aktiviteter på skolen i perioden og vil hverken kunne deltage i undervisning, eksamen eller sociale aktiviteter. 

Fritagelser og lægeerklæringer

Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Skolen kan anmode eleven om en lægeerklæring for elevens egen regning som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Rektor tager stilling til, om en elevs samlede fritagelse inden for et skoleår har nået en varighed og/eller et omfang, der medfører, at der ikke kan gives årskarakter, fordi eleven ikke har opfyldt fagets mål.

Sanktioner

Rektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af skolens studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter. Hvis skolens leder skønner, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skoles regler, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 1. Skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb. En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket til eller tilskyndet til snyd og lignende adfærd bortfalder dog ikke.
 2. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter
 3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.
 4. Forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og/eller benytter nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og andre kommunikationsmidler.
 5. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. 
 6. Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer i disse fag.
 7. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, såfremt eleven får tilladelse til at fortsætte på næste klassetrin.
 8. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Ovenstående sanktioner anvendes ikke i rækkefølge, men efter et individuelt og konkret skøn i hvert enkelt tilfælde, og der vil kunne opstå situationer, hvor rektor anser det for fornødent at iværksætte selv den strengeste sanktion, uden at mildere sanktioner har været bragt i anvendelse og uden forudgående varsel.

I følgende særlige situationer kan skolen beslutte, at eleven midlertidigt ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen eller kun være til stede i nærmere bestemt omfang:

 • Når en sag undersøges nærmere
 • Situationer, hvor institutioner anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen
 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af, at eleven ikke igen overtræder skolens studie- og ordensregler. Viborg Katedralskole kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Hvis en elev har fået en sanktion, og efterfølgende overtræder reglerne igen, vil der være tale om skærpende omstændigheder, og eleven vil derfor risikere en hårdere sanktion,

Der foretages partshøring i henhold til forvaltningsloven. Partshøringen foretages i nogle tilfælde mundtligt. Det vil typisk gælde i forbindelse med en skriftlig advarsel som sanktion for fravær og snyd samt i tilfælde hvor overtrædelsen af studie- og ordensreglerne kræver en hurtig sanktion.

Sanktioner i forhold til røgfri skoletid:

Overtrædelse af røgfri skoletid medfører sanktioner i følgende rækkefølge:

 1. Mundtlig advarsel og tilbud om støtte: En uddannelseschef giver en mundtlig advarsel. Det noteres i Lectio. Mulighederne for rygestop mm. præsenteres.
 2. Mundtlig advarsel og tilbud om støtte: Rektor giver en mundtlig advarsel. Det noteres i Lectio. Mulighederne for rygestop mm. præsenteres.
 • Skriftlig advarsel og tilbud om støtte: Skriftlig advarsel sendes i e-boks. Hvis eleven er under 18 år sendes den skriftlige advarsel til forældrene. Med den skriftlige advarsel følger et tilbud om rygestop mm.
 1. Midlertidig bortvisning: Fjerde gang reglen overtrædes bliver eleven bortvist i op til 10 dage.
 2. Permanent bortvisning: Femte gang reglen overtrædes udskrives eleven af skolen og bortvises permanent fra skolen.
Oprykning

Skolen kan nægte en elev oprykning til næste klasse, såfremt et eller flere fag ikke er afsluttet, idet eleven ikke har kunnet indstilles til eksamen grundet for højt fravær og/eller for mange manglende opgaver.
Ligeledes kan skolen nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det vurderes, at elevens udbytte af den gennemførte undervisning ikke har været tilstrækkeligt. I denne vurdering indgår fx elevens manglende aflevering af opgaver, omfanget af fravær og eventuelle årsager hertil. Når en elev nægtes oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, medmindre han/hun får særlig tilladelse til at gå det pågældende klassetrin om.

Strategi mod mobning og krænkende adfærd

Tiltag mod mobning og krænkende adfærd

Viborg Katedralskole har sat en ramme omkring undervisningen, der skal sikre den enkelte elevs trivsel og forebygge mobning og krænkende adfærd:

 • Ved skolestart i 1g diskuterer både lærere og tutorer med klasserne, hvad god klasserumskultur er.
 • Alle elever gøres bekendte med skolens studie- og ordensregler, der blandt andet siger: ”Man skal opføre sig ordentligt. Denne regel udtrykker kort og selvfølgeligt, at en skoles sociale fællesskab i enhver situation kræver hensynsfuldhed, omtanke og civiliseret adfærd af alle”.
 • Alle klasser har en studievejleder og en teamkoordinator (klasselærer), som de altid har mulighed for at henvende sig til i tilfælde af mobning, krænkelser eller andre udfordringer.
 • Eleverne og/eller deres forældre har også altid mulighed for at henvende sig til skolens ledelse i tilfælde af mobning, krænkelser eller andre udfordringer.
 • Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til mobning eller krænkelser, skal der handles snarest muligt. Mobberen/krænkeren skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at adfæren er uacceptabel. Læreren, der har fået kendskab til mobningen/krænkelsen, sørger for konfrontationen eller orienterer det relevante lærerteam eller studievejlederen eller ledelsen, som derpå konfronterer den formodede mobber/krænker.

Hvis du føler dig krænket:

Hvis du som elev føler dig udsat for krænkende adfærd fra andre elever, henvender du dig til din studievejleder (eller en anden medarbejder, som du er fortrolig med). Den medarbejder, som du har henvendt dig til vurderer om skolens ledelse evt. skal inddrages i sagen med henblik på at iværksætte eventuelle sanktioner.

Hvis du følger dig udsat for krænkende adfærd fra en af skolens ansatte, henvender du dig til rektor evt. via studievejlederen eller en anden medarbejder, som du er fortrolig med. Rektor vurderer det videre forløb i sagen.

Hvis du føler dig mobbet: 

Hvis du som elev mod forventning oplever mobning, skal du gøre følgende:

 • Forsøg at skelne mellem pjat og alvor i situationen.
 • Sig fra, hvis du vurderer, at der faktisk er tale om mobning.
 • Skolen kan kun tage hånd om problemet og hjælpe dig, hvis vi har kendskab til det. Du skal derfor hjælpe os med at få kendskab til det. Gå til din lærer, klassens lærerteam, studievejlederen eller ledelsen.

Hvis du oplever at andre bliver mobbet/krænket

 • Støt den der bliver mobbet/krænket.
 • Giv skolen information om situationen: Gå til din lærer, klassens lærerteam, studievejlederen eller ledelsen.
 • Offeret skal først og fremmest beskyttes. Det skal afdækkes om offeret har brug for videre støtte fx i form af samtaler med lærer, lærerteam, studievejleder, psykolog eller andre.

Mobning og krænkelser strider mod Viborg Katedralskoles værdier. Både som elev og som ansat har du pligt til at give information om evt. mobning/krænkelse videre. Lærere, studievejledere og skolens ledelse vil derpå handle for at løse problemet. Begge dele kan medføre alvorlige sanktioner, jf. skolens studie- og ordensregler.

Handlingsplan ved krænkelser

 • Ved en henvendelse om en konkret krænkende adfærd, undersøger ledelsen sagen nærmere. Det ligger i den forbindelse ledelsen på sinde, at de involverede parter behandles respektfuldt, og at alle sagsbehandlingsskridt er saglige. Det er vigtigt, at der foretages en upartisk undersøgelse, hvor alle involverede føler sig hørt og taget alvorligt. 
 • Medmindre det vurderes, at sagen åbenbart er uden grundlag, afholdes der individuelle samtaler med de involverede parter, og det sikres, at begge parter får mulighed for at fortælle deres version. De involverede parter har ret til en bisidder ved samtalerne. 
 • I første række forelægges klagen for indklagede. Henvendelsen kan derfor ikke holdes hemmelig, men klager og den, der klages over, vil altid blive orienteret, hvis det som led i undersøgelsen tillige findes nødvendigt at inddrage vidner.
 • Ledelsen vurderer efter at have hørt de involverede parter, om det er nødvendigt med yderligere undersøgelser. De involverede informeres i så fald herom. Afhængig af situationens alvor overvejer ledelsen, om indklagede skal bortvises midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.
 • Når undersøgelserne er tilendebragt, vurderer ledelsen, hvorvidt det passerede giver anledning til advarsler eller sanktioner. 
 • Hvis sagen er så alvorlig, at den involverer en politimæssig efterforskning, behandles det i et selvstændigt spor.
 • Ledelsen overvejer indledningsvist og senere i processen, om klager/den krænkede skal tilbydes psykologbistand
 • Oplysninger fra en elevsag eller personalesag kan ikke offentliggøres. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt offensivt at imødegå rygter fx gennem information til elever og ansatte. Det kan både være i forhold til ofre for krænkende adfærd og ansatte/elever, som uretmæssigt anklages for at krænke. I begge tilfælde lægger skolen af hensyn til det fremtidige undervisningsmiljø vægt på, at eventuel skade på forholdet mellem elever og til ansatte/elever genoprettes.