Viborg Katedralskole Panorama

Vision 2028

Det bedste fundament for uddannelse

Viborg Katedralskole er et alment og internationalt gymnasium, der tilbyder ungdomsuddannelser af højeste kvalitet. Det er en moderne skole med markant historisk forankring og stolte traditioner, men også et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium med mod til nytænkning.  Viborg Katedralskole har dygtige og engagerede medarbejdere.

Viborg Katedralskole ønsker at være det bedste fundament for uddannelse. Skolen udvikler dygtige, engagerede, handlekraftige, kreative og nysgerrige unge, der har lyst og kompetencer til at tage en videregående uddannelse. På Viborg Katedralskole får eleverne faglig indsigt og centrale studiekompetencer på et meget højt niveau. De tilegner sig almendannelse og bliver myndige og ansvarsbevidste verdensborgere, der er godt rustede til at deltage i et demokratisk samfund.  

Strategier og indsats[-]områder

Strategi

Virkeliggørelsen af skolens vision om at være det bedste fundament for uddannelse sikres igennem vores målrettede indsats for at  være blandt landets bedste ungdoms-uddannelser i forhold til faglighed, engagement og trivsel. Vi vil især lægge vægt på:

  • Et højt fagligt og pædagogisk niveau i undervisningen, hvor der er fokus på at styrke og udvikle hver enkelt elevs læring, dannelse og studiekompetencer.
  • Markante og attraktive faglige profiler inden for en række områder. Herunder stærke STX-studieretninger inden for naturvidenskab, sprog, musik, samfundsvidenskab og sport samt en stærk IB-uddannelse (International Baccalaureate).
  • Et anerkendende, udviklende og dynamisk læringsfællesskab, der engagerer og motiverer eleverne.
  • Unikke rammer og et levende studiemiljø, der fremmer et særdeles højt elevengagement i og uden for undervisningen.
  • Et udviklende arbejdsmiljø, der understøtter dygtige og engagerede medarbejdere i deres fælles arbejde mod at virkeliggøre skolens vision.
  • En lokalt forankret skole, der er engageret og synlig i lokalsamfundet.
  • En internationalt orienteret skole, hvor et globalt perspektiv er en væsentlig del af uddannelsen.
  • En grøn skole, hvor miljøbevidsthed spiller en væsentlig rolle.
  • En økonomisk robust og bæredygtig organisation med handlefrihed til at virkeliggøre skolens vision.
Indsatsområder

INDSATSOMRÅDER 2023-28  

På baggrund af skolens vision og strategi er valgt en række indsatsområder. For 2023-28 er disse:  

At fastholde Viborg Katedralskoles position som uddannelsesinstitution og en skole/institution, der imødekommer samfundets krav og behov nu og i fremtiden. Herunder vil fokus være på at videreudvikle skolens stærke faglige profiler på både stx og IB - profiler der kan appellere til og motivere fagligt engagerede elever.  

At fastholde Viborg Katedralskole som en åben og synlig skole blandt andet gennem et fortsat og udvidet samarbejde med eksterne aktører og gennem relevante brobygningstilbud. Et særligt fokus vil være på skolens bygningsjubilæum i 2026.  

At fastholde og videreudvikle skolens høje faglige niveau med et fortsat fokus på undervisning målrettet den enkelte elev. Herunder fokuseres særligt på den faglige overgang fra grundskolen samt på indsatser med fokus på at styrke skolens løfteevne. Endvidere vil skolen fortsat prioritere at udvikle og udbyde målrettede faglige tilbud ud over undervisningen.  

At styrke elevernes dannelse og kompetencer i forhold til bæredygtighed. Herunder vil der være fokus på, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at kunne fremme en bæredygtig udvikling samt på elevernes muligheder for at udforske og blive bevidste om deres egne og menneskehedens relationer til og påvirkning af naturen og klimaet.  

At styrke elevernes dannelse og kompetencer i forhold til digitale medier og værktøjer. Udviklingen af nye former for kunstig intelligens udfordrer den traditionelle faglighed. Fokus vil derfor være på, hvordan vi omfavner disse værktøjer i undervisningen og giver eleverne kompetencer til at håndtere brugen af kunstig intelligens i en faglig sammenhæng. Endvidere vil der fortsat arbejdes med elevernes digitale adfærd i bredere forstand – herunder brugen af sociale medier, som kan udfordre trivslen og evnen til koncentration og nærvær.  

At fastholde udviklingen af skolekulturen gennem yderligere indsatser der bidrager til en sundere alkoholkultur og gennem et fokus på at fastholde og videreudvikle et inkluderende fællesskab præget af gensidig respekt og anerkendelse. Herunder fortsættes arbejdet med at styrke integrationen mellem IB og STX. Samtidig skal skolen fortsat facilitere et bredt udbud af elevarrangementer og elevaktiviteter - såvel skole- som elevorganiserede.  

At styrke samarbejdet om elevernes læring, trivsel og dannelse gennem videreudvikling af professionelle læringsfællesskaber blandt medarbejderne. Herunder vil der fortsat være fokus på faggruppernes samarbejde omkring eksempelvis feedback, motivation, karaktergivning og særlige indsatser i faget og dels på andre former for samarbejde omkring udvikling af undervisningspraksis. I samarbejdet om at udvikle praksis indgår brug af data i bredeste forstand samt viden fra relevant forskning som en naturlig del.  

At fremme et godt arbejdsmiljø og styrke trivslen blandt medarbejderne på skolen gennem indsatser der styrker fællesskabet både i og imellem medarbejdergrupperne. Der vil herunder fortsat være fokus på inddragelse blandt andet gennem en projektorienteret tilgang til skolens udviklingsarbejde, samt på at støtte den enkelte medarbejder gennem nærværende personaleledelse. 

Handleplaner

Hvert år udarbejder ledelsen i samarbejde med de ansatte handleplaner med helt konkrete projekter til realisering af indsatsområderne. Vision, strategi og indsatsområder besluttes i bestyrelsen, mens det enkelte års handleplaner besluttes af ledelsen. I handleplanerne indtænkes opfølgning på evalueringer og undersøgelser på skolen. Handleplanerne forelægges bestyrelsen til orientering.

Handleplaner 2022-2023

Handleplaner 2021-2022

Handleplaner 2020-2021

Handleplaner 2019-2020

Image002 (1)

Kvalitetsmodel

Se modellen i fuld version ved at åbne PDF'en nedenfor.

Se kvalitetsmodel