CYY00932

Vision 2028

Det bedste fundament for uddannelse

Viborg Katedralskole er et alment og internationalt gymnasium, der tilbyder ungdomsuddannelser af højeste kvalitet. Det er en moderne skole med markant historisk forankring og stolte traditioner, men også et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium med mod til nytænkning.  Viborg Katedralskole har dygtige og engagerede medarbejdere.

Viborg Katedralskole ønsker at være det bedste fundament for uddannelse. Skolen udvikler dygtige, engagerede, handlekraftige, kreative og nysgerrige unge, der har lyst og kompetencer til at tage en videregående uddannelse. På Viborg Katedralskole får eleverne faglig indsigt og centrale studiekompetencer på et meget højt niveau. De tilegner sig almendannelse og bliver myndige og ansvarsbevidste verdensborgere, der er godt rustede til at deltage i et demokratisk samfund.  

Strategier og indsats[-]områder

Strategi

Virkeliggørelsen af skolens vision om at være det bedste fundament for uddannelse sikres igennem vores målrettede indsats for at  være blandt landets bedste ungdoms-uddannelser i forhold til faglighed, engagement og trivsel. Vi vil især lægge vægt på:

  • Et højt fagligt og pædagogisk niveau i undervisningen, hvor der er fokus på at styrke og udvikle hver enkelt elevs læring, dannelse og studiekompetencer.
  • Markante og attraktive faglige profiler inden for en række områder. Herunder stærke STX-studieretninger inden for naturvidenskab, sprog, musik, samfundsvidenskab og sport samt en stærk IB-uddannelse (International Baccalaureate).
  • Et anerkendende, udviklende og dynamisk læringsfællesskab, der engagerer og motiverer eleverne.
  • Unikke rammer og et levende studiemiljø, der fremmer et særdeles højt elevengagement i og uden for undervisningen.
  • Et udviklende arbejdsmiljø, der understøtter dygtige og engagerede medarbejdere i deres fælles arbejde mod at virkeliggøre skolens vision.
  • En lokalt forankret skole, der er engageret og synlig i lokalsamfundet.
  • En internationalt orienteret skole, hvor et globalt perspektiv er en væsentlig del af uddannelsen.
  • En grøn skole, hvor miljøbevidsthed spiller en væsentlig rolle.
  • En økonomisk robust og bæredygtig organisation med handlefrihed til at virkeliggøre skolens vision.
Indsatsområder

På baggrund af skolens vision og strategi er valgt en række indsatsområder, som revideres senest efter 4 år. For 2019-2023 er disse indsatsområder:  

  • at styrke Viborg Katedralskoles position som uddannelsesinstitution i forhold til andre uddannelsestilbud i regionen. Herunder vil et fokus være på at videreudvikle skolens stærke profiler inden for science og sport samt styrke indsatsen i forhold til skolens sprogprofil og på det kunstneriske område.
  • at styrke skolens internationale profil – herunder IB-profilen og integrationen imellem IB og STX. I takt med at skolen har slået sig fast som en IB World School vil der være et forsat behov for at promovere IB og at integrere IB i skolens øvrige liv.
  • at medarbejdere og elever udvikler og gennemfører grønne aktiviteter i og uden for undervisningen, der styrker elevernes miljøbevidsthed og videreudvikler skolens grønne profil.
  • at etablere flere undervisningstiltag målrettet den enkelte elev. Med gymnasiereformen fra 2017 er der bl.a. kommet et øget fokus på formativ evaluering, og der er afsat særlig undervisningstid, der skal målrettes den enkelte elevs behov.
  • at samtænke faglighed og trivsel i videreudviklingen af skolens fastholdelsesarbejde med det formål at sikre elevernes gennemførsel og at give den enkelte elev de bedste forudsætninger for at blive så fagligt dygtig som muligt.
  • at have fokus på sammenhængskraften og sammenholdet på tværs af klassetrin for derigennem at styrke studie- og læringsmiljøet på skolen. Samtidig skal skolen fastholde og facilitere et bredt og varieret udbud af elevarrangementer og elevaktiviteter - såvel skoleorganiserede som elevorganiserede.
  • at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber blandt medarbejderne på skolen. Et professionelt læringsfællesskab har fokus på at kvalificere praksis gennem fælles refleksioner over, hvad der fungerer godt og hvorfor. Der samarbejdes om afprøvning af større eller mindre ændringer i ens sædvanlige praksis. Samarbejdet kan eksempelvis have fokus på undervisningsplanlægning, særlige indsatser i et fag, forskellige former for evaluering og/eller fælles kompetenceudvikling.
  • at fremme et godt arbejdsmiljø og styrke trivslen blandt medarbejderne på skolen gennem indsatser der styrker fællesskabet både i og imellem medarbejdergrupperne. Herunder vil et fokus være på modtagelse og integration af nye kolleger.
  • at videreudvikle skolens og kollegiets fysiske rammer for at sikre en stærk og fremtidssikret skole med et attraktivt studie- og arbejdsmiljø.
  • at opdyrke og etablere flere former for samarbejde med relevante lokale aktører. Viborg Katedralskole skal fortsat være en åben skole, der inviterer til lokalt samarbejde. Inddragelse af eksterne aktører giver desuden skolens elever mulighed for at forstå og forholde sig reflekterende til deres omverden.
Handleplaner

Hvert år udarbejder ledelsen i samarbejde med de ansatte handleplaner med helt konkrete projekter til realisering af indsatsområderne. Vision, strategi og indsatsområder besluttes i bestyrelsen, mens det enkelte års handleplaner besluttes af ledelsen. I handleplanerne indtænkes opfølgning på evalueringer og undersøgelser på skolen. Handleplanerne forelægges bestyrelsen til orientering.

Handleplaner 2022-2023

Handleplaner 2021-2022

Handleplaner 2020-2021

Handleplaner 2019-2020

Image002 (1)

Kvalitetsmodel

Se modellen i fuld version ved at åbne PDF'en nedenfor.

Se kvalitetsmodel