CYY00932

Kvalitetssystem

Målsætning

Viborg Katedralskoles kvalitetssystem sætter mål for kvalitetsudvikling i henhold til Lov om de gymnasiale uddannelser § 71 og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §§ 59-63.

I Lov om de gymnasiale uddannelser § 1 fremgår, at uddannelsens formål er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at udvikle elevernes faglige indsigt og studiekompetence og personlige myndighed i et dannelsesperspektiv, samt at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

De retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser, der fremgår af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016, sætter retning for elevernes læring og faglige niveau med det sigte, at skolerne udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, herunder at alle elever, uanset social baggrund, får realiseret deres potentiale bedst muligt gennem høj kvalitet i undervisningstilbuddet. Målene sætter retningen for en øget indsats vedrørende elevernes trivsel. Og endelig omfatter målene anvendelsen af de gymnasiale uddannelser som et solidt grundlag for videregående uddannelse.

Selvevaluering

Viborg Katedralskole indsamler systematisk information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling. Der er procedurer for løbende gennemgang og vurdering af egen praksis, indsatser og aktiviteter, med henblik på justeringer og formulering af nye mål.

I forbindelse med årsafslutningen får vi et overblik over samtlige relevante indikatorer, det udgør dermed den årlige selvevaluering. Årsafslutningen drøftes i bestyrelsen på marts mødet. Selvevalueringen danner grundlag for udarbejdelse af årlig opfølgningsplan.

Opfølgningsplan

Viborg Katedralskole udarbejder på baggrund af gennemført selvevaluering opfølgningsplaner som en del af skolens generelle handleplaner, hvor ændringsbehov, tiltag og nye operationelle kvalitetsmål præciseres. Det fremgår af planen, hvordan nye konkrete aktiviteter og særlige indsatser igangsættes, gennemføres og evalueres. Handlingsplanerne drøftes i bestyrelsen. 

Handleplanerne kan findes her

Procedure

Viborg Katedralskole inddrager i videst mulig omfang skolens centrale medarbejderudvalg og elevorganisationer i kvalitets- og udviklingsarbejdet.

Trivselsmålinger

Viborg Katedralskole gennemfører årlige trivselsmålinger med henblik på at forbedre elevernes trivsel og læringsmiljø på skolen. Resultaterne offentliggøres på skolens hjemmeside.

Evaluering af undervisning

Undervisere ved Viborg Katedralskole gennemfører minimum to årlige undervisningsevalueringer for hvert hold. Evalueringen er anonym og efterfølges af en fælles drøftelse på holdet.

Evaluering af elevernes faglige standpunkt og udvikling

Elever ved Viborg Katedralskole orienteres løbende om deres faglige standpunkt og udvikling gennem evaluering af deres mundtlige og skriftlige præstationer. To gange årligt afholder faglærerne evalueringssamtaler, hvor fokus er på elevens faglige udvikling og udbytte af undervisningen. Eleven modtager konkrete anvisninger på, hvad han/hun kan arbejde med for at forbedre sig.

Der gives som hovedregel faglige standpunktskarakterer to gange årligt samt årskarakterer ved skoleårets afslutning. Årskarakteren skal betragtes som en endelig faglig standpunktskarakter. For 1.g-årgangen bortfalder 1. karaktergivning, og grundforløbet er karakterfrit.

Årshjul for kvalitetsarbejdet

AUGUST-OKTOBER

  • Halvårlig undervisningsevaluering på alle 2-3.g hold (uge 43-47)
  • Standpunktskarakterer 2-3g.

NOVEMBER-DECEMBER

  • Grundforløbsevaluering (elever og lærere)
  • Årlig elevtrivselsundersøgelse (ETU)

JANUAR-MARTS

  • Halvårlig undervisningsevaluering på alle hold (uge 8-12)
  • Standpunktskarakterer 1-3g.
  • Selvevaluering og opfølgningsplan drøftes i bestyrelsen

APRIL-JUNI

  • Årskarakterer 1-3g.