CYY01997

Studie- og ordensregler

Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1077af 13/09/2017.

Ordensregler

Viborg Katedralskoles ordensregler kan sammenfattes i én sætning: Man skal opføre sig ordentligt. Denne regel udtrykker kort og selvfølgeligt, at en skoles sociale fællesskab i enhver situation kræver hensynsfuldhed, omtanke og civiliseret adfærd af alle:

 • Overfor andre elever
 • Overfor skolens ansatte
 • Overfor skolen
 • I undervisningen
 • Ved andre af skolens aktiviteter på eller uden for skolens område

Civiliseret adfærd betyder naturligvis, at skolens forskellige regler skal følges. Eleverne har pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som skolens ansatte giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær kan der blive tale om sanktioner, jfr.pkt. 6.

Alkohol og andre rusmidler

Særlig vigtigt er det, at indtagelse og besiddelse og salg af alkohol eller andre rusmidler er uforeneligt med at være på Viborg Katedralskole. Eleverne må ikke indtage rusmidler i forbindelse med undervisning ogaktiviteter, som træder i stedet for normal undervisning. Eleverne må heller ikke indtage rusmidler i deres fritid, hvis det kan få negativ indvirkning på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

Viborg Katedralskole kan til enhver tid anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

Røgfri skoletid

Viborg Katedralskole er et tobaksfrit gymnasium som andre ungdomsuddannelser. Det betyder, at rygning -herunder snus, e-cigaretter og andre nikotinholdige produkter - ikke er tilladt i skoletiden, dvs. kl. 7.30- 16.00, hverken på skolens område eller udenfor skolens matrikel. Det er ligeledes forbudt at sælge cigaretter, snus og andre nikotinholdige produkter. Reglen om tobaksfrit gymnasium gælder også til alle fester og øvrige skoleaktiviteter efter skoletid. Det gælder også for studieture, ekskursioner, hytteture og lignende i det tidsrum, som skolen og lærerne har lagt planer for. Skolens matrikel er naturligvis tobaksfri også udenfor skoletiden. Tobaksfri skoletid gælder alle elever, ansatte, ledere og gæster på skolen.

Der er dog ingen regler for, hvad man foretager sig, når man arbejder hjemme på sin egen privatadresse,medmindre man bor på Viborg Katedralskoles kollegium. Kollegiet er tobaksfrit hele døgnet for både elever ogbesøgende.

Mobning

På Viborg Katedralskole tolererer vi ikke mobning. Mobning forstår vi som det at udsætte et andet menneske for en nedværdigende og krænkende handling. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af et digitalt medie. Mobning er heller ikke tilladt i fritiden, hvis det kan få direkte indflydelse på undervisningsmiljøet,herunder ordenen og samværet på institutionen.

Lyd- og billedoptagelser

På Viborg Katedralskole er det ikke tilladt at optage lyd eller billeder med et indhold, der kan krænkeblufærdigheden eller andres personlige integritet. Det er heller ikke tilladt at videreformidle (deling) lyd ogbilleder af en andens private forhold, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget. Det er heller ikke tilladt at videreformidle lyd og billeder i fritiden, hvis det kan få negativ indvirkning på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen. Optagelse af videofilm og lyd i en undervisningssituationkræver tilladelse fra læreren.

Religiøs adfærd

På Viborg Katedralskole opfatter vi religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Eleverne har pligt til at

 • Møde rettidigt til og deltage aktivt i undervisningen
 • Aflevere skriftlige opgaver rettidigt
 • Deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Deltage i ekskursioner med deltagerbetaling
 • Deltage i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning

På Viborg Katedralskole forudsættes det, at man altid er hensigtsmæssigt påklædt til undervisningen. Det betyder blandt andet, at der er pligt til at klæde om til idrætstøj til idrætsundervisningen, og for at sikre en åben og direkte dialog accepteres tildækning af ansigtet ikke.

Fravær fra undervisningen

I forbindelse med hver lektion sker der en registrering af den enkelte elevs fremmøde. Alle former for fravær fra undervisningen, uanset årsag, registreres som fravær. Gentagne tilfælde af for sent fremmøde til undervisningen kan af læreren efter en konkret vurdering registreres som fravær fra undervisningen.

Eleverne skal på Lectio give skolen besked om årsagen til fravær. I særlige tilfælde kan skolen stille krav omen lægeerklæring, der betales af eleven. Det er nødvendigt, at skolen er i besiddelse af relevante oplysninger for efter behov at kunne tilbyde særlige hjælpeforanstaltninger så hurtigt som muligt - specialundervisning, sygeundervisning o.l. – og for at kunne tilbyde en elev særlig vejledning til at gennemføre uddannelsen, hvis det skønnes nødvendigt for at begrænse fraværet. Desuden vil disse oplysninger danne grundlag for rektors skøn over, hvornår og i givet fald hvilke sanktioner der skal iværksættes over for fraværet.

Den enkelte elev har løbende mulighed for at orientere sig om egne forsømmelser på Lectio.

Alvorlig dokumenteret sygdom eller alvorlige sociale begivenheder kan i nogle tilfælde betyde, at et betydeligt fravær accepteres, forudsat eleven på tilfredsstillende vis er i stand til at deltage i særlig etableret sygeundervisning, hjælpeforanstaltninger el. lign.

Skriftligt arbejde og eksamen

Eleverne skal aflevere deres skriftlige arbejder på den aftalte dato med mindre andet er aftalt med læreren jf.skolens fraværsregler.

Manglende aflevering af skriftlige opgaver vil indgå i vurderingen af elevens studieaktivitet og vil i gentagelsestilfælde kunne indebære en advarsel og efterfølgende ud fra en helhedsvurdering af elevens situation tillige en sanktion, jf. pkt. 6.

Hvis skolen opdager, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, vil en sådan opgave tælle som ikke-afleveret. Afskrift og snydeopgaver er uacceptabel adfærd i undervisningen og vil i alle tilfælde blive mødt med sanktioner jf. pkt. 6. I forbindelse med prøver og eksamen kan sanktionen være bortvisning fra aktiviteten eller fra skolen uden forudgående advarsel.

Gentagelse: Hvis en elev har fået en advarsel og efterfølgende overtræder reglerne igen, vil der være tale om  skærpende omstændigheder, og eleven vil derfor risikere en hårdere sanktion.

Man kan blive bortvist fra eksamen både før, under og efter en eksamen, hvis der er konstateret eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensreglerne i øvrigt. En bortvisning fra eksamen vil betyde, at eleven ikke får bedømt sin eksamenspræstation. Hvis eleven allerede har fået en bedømmelse, vil den bliveannulleret.

Hvis sagen kategoriseres som grov eksamenssnyd, kan eleven risikere en bortvisning fra Viborg Katedralskole. Dette kan være en tidsbegrænset bortvisning, men kan også være en permanent. Bliver eleven bortvist fra skolen, vil vedkommende være udelukket fra alle aktiviteter på skolen i perioden og vil hverken kunne deltage i undervisning, eksamen eller sociale aktiviteter.

Fritagelser og lægeerklæringer

Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Skolen kan anmode eleven om en lægeerklæring for elevens egen regning som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Rektor tager stilling til, om en elevs samlede fritagelse inden for et skoleår har nået en varighed og/eller et omfang, der medfører, at der ikke kan gives årskarakter, fordi elevenikke har opfyldt fagets mål.

Sanktioner

Rektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af skolens studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter. Hvis skolens leder skønner, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skoles regler, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

Skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb. En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket til eller tilskyndet til snyd og lignende adfærd bortfalder dog ikke.

Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter

Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.

Forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og/eller benytter nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og andre kommunikationsmidler.

Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel.

Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer i disse fag.

Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, såfremt eleven får tilladelse til at fortsætte på næste klassetrin.

Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Ovenstående sanktioner anvendes ikke i rækkefølge, men efter et individuelt og konkret skøn i hvert enkelttilfælde, og der vil kunne opstå situationer, hvor rektor anser det for fornødent at iværksætte selv den strengeste sanktion, uden at mildere sanktioner har været bragt i anvendelse og uden forudgående varsel.

I følgende særlige situationer kan skolen beslutte, at eleven midlertidigt ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen eller kun være til stede i nærmere bestemt omfang:

 

Når en sag undersøges nærmere

Situationer, hvor institutioner anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen

Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen ogandre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

 

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af, at eleven ikke igen overtræder skolens studie- og ordensregler. Viborg Katedralskole kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, for eksempel:

Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

 

Hvis en elev har fået en sanktion, og efterfølgende overtræder reglerne igen, vil der være tale om skærpende omstændigheder, og eleven vil derfor risikere en hårdere sanktion,

 

Der foretages partshøring i henhold til forvaltningsloven. Partshøringen foretages i nogle tilfælde mundtligt. Det vil typisk gælde i forbindelse med en skriftlig advarsel som sanktion for fravær og snyd samt i tilfælde hvor overtrædelsen af studie- og ordensreglerne kræver en hurtig sanktion.

 

Sanktioner i forhold til punkt 1b:

 

Overtrædelse af røgfri skoletid medfører sanktioner i følgende rækkefølge:

Mundtlig advarsel og tilbud om støtte: En uddannelseschef giver en mundtlig advarsel. Det noteres i Lectio. Mulighederne for rygestop mm. præsenteres.

Mundtlig advarsel og tilbud om støtte: Rektor giver en mundtlig advarsel. Det noteres i Lectio. Mulighederne for rygestop mm. præsenteres.

Skriftlig advarsel og tilbud om støtte: Skriftlig advarsel sendes i e-boks. Hvis eleven er under 18 år sendes den skriftlige advarsel til forældrene. Med den skriftlige advarsel følger et tilbud om rygestop mm.

Midlertidig bortvisning: Fjerde gang reglen overtrædes bliver eleven bortvist i op til 10 dage.

Permanent bortvisning: Femte gang reglen overtrædes udskrives eleven af skolen og bortvises permanent fra skolen.

 

 1. Oprykning

Skolen kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det vurderes, at elevens udbytte af den gennemførte undervisning ikke har været tilstrækkeligt. I denne vurdering indgår fx elevens manglende aflevering af opgaver, omfanget af fravær og eventuelle årsager hertil. Når en elev nægtes oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, medmindre han/hun får særlig tilladelse til at gå det pågældende klassetrin om.

Helge Markussen

 Rektor

Strategi mod mobning og krænkende adfærd

På Viborg Katedralskole lægges der vægt på, at der er en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift og på de sociale medier. Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret.

Definition af mobning

 

For at kunne bekæmpe enhver form for mobning er vi nødt til at vide, hvad vi forstår ved mobning. På Viborg Katedralskole anvendes følgende definition af mobning:

 

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for en nedværdigende og krænkende handling fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af et digitalt medie.

 

Mobning kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbalnedværdigelse) eller indirekte (fx sladder og isolation).

 

 

Definition af krænkende adfærd udover mobning

 

Ved krænkende handlinger forstås, at en ansat eller elev på skolen groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer på skolen (ansatte/elever) for seksuel chikane, diskrimination, trusler om vold, mobning eller anden nedværdigende adfærd. Kun adfærd, der opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte, kan anses for krænkende. En handling kan anses for krænkende, uanset om handlingen er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback, feedback i undervisningen og lignende er ikke i sig selv krænkende handlinger.

 

Krænkende handlinger af seksuel karakter kan eksempelvis være uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuel samkvem, sjofle personrettede kommentarer, uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner eller visning af pornografisk materiale.

 

Krænkende handlinger i form af diskrimination kan være nedværdigende eller usaglig forskelsbehandling på grund af eksempelvis hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, køn, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

 

Eksemplerne er ikke udtømmende.

 

Tiltag mod mobning og krænkende adfærd

 

Viborg Katedralskole har sat en ramme omkring undervisningen, der skal sikre den enkelte elevs trivsel og forebygge mobning og krænkende adfærd:

 

Ved skolestart i 1g diskuterer både lærere og tutorer med klasserne, hvad god klasserumskultur er.

Alle elever gøres bekendte med skolens studie- og ordensregler, der blandt andet siger: ”Man skal opføre sig ordentligt. Denne regel udtrykker kort og selvfølgeligt, at en skoles sociale fællesskab i enhver situation kræver hensynsfuldhed, omtanke og civiliseret adfærd af alle”.

Alle klasser har en studievejleder og en teamkoordinator (klasselærer), som de altid har mulighed for at henvende sig til i tilfælde af mobning, krænkelser eller andre udfordringer.

Eleverne og/eller deres forældre har også altid mulighed for at henvende sig til skolens ledelse i tilfælde af mobning, krænkelser eller andre udfordringer.

Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til mobning eller krænkelser, skal der handles snarest muligt. Mobberen/krænkeren skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at adfæren er uacceptabel. Læreren, der har fået kendskab til mobningen/krænkelsen, sørger for konfrontationen eller orienterer det relevante lærerteam eller studievejlederen eller ledelsen, som derpå konfronterer mobberen/krænkeren.

 

 

Hvis du føler dig krænket:

 

Hvis du som elev føler dig udsat for krænkende adfærd fra andre elever, henvender du dig til din studievejleder (eller en anden medarbejder, som du er fortrolig med). Studievejlederen vurderer om skolens ledelse evt. skal inddrages i sagen med henblik på at iværksætte eventuelle sanktioner.

 

Hvis du følger dig udsat for krænkende adfærd fra en af skolens ansatte, henvender du dig til rektor evt. viastudievejlederen eller en anden medarbejder, som du er fortrolig med. Rektor vurderer det videre forløb isagen.

 

Hvis du føler dig mobbet:

 

Hvis du som elev mod forventning oplever mobning, skal du gøre følgende:

 

Forsøg at skelne mellem pjat og alvor i situationen.

Sig fra, hvis du vurderer, at der faktisk er tale om mobning.

Skolen kan kun tage hånd om problemet og hjælpe dig, hvis vi har kendskab til det. Du skal derfor hjælpe os med at fåkendskab til det. Gå til din lærer, klassens lærerteam, studievejlederen eller ledelsen.

 

 

Hvis du oplever at andre bliver mobbet/krænket

 

Støt den der bliver mobbet/krænket.

Giv skolen information om situationen: Gå til din lærer, klassens lærerteam, studievejlederen eller ledelsen.

Offeret skal først og fremmest beskyttes. Det skal afdækkes om offeret har brug for videre støtte fx i form af samtaler med lærer, lærerteam, studievejleder, psykolog eller andre.

Mobning og krænkelser strider mod Viborg Katedralskoles værdier. Både som elev og som ansat har du pligt til at give information om evt. mobning/krænkelse videre. Lærere, studievejledere og skolens ledelse vil derpå handle for at løse problemet. Begge dele kan medføre alvorlige sanktioner, jf. skolens studie- og ordensregler.

Eksamener

I løbet af uddannelsen skal alle have haft i alt 9 eksamener plus én mundtlig eksamen i studieretningsprojektet. Én af de 9 eksamener er i skriftlig dansk. Derudover skal elever med mere end 4 A-fag have en ekstra eksamen for hvert ekstra A-fag.

For alle tre årgange gælder det, at det er ministeriet, der bestemmer, hvilke fag der udtrækkes. Der skal være en mundtlig eller skriftlig eksamen i et A-niveau fag (undtagen historie). Mindst tre eksamener skal være skriftlige og mindst tre skal være mundtlige i løbet af dine 3 år på gymnasiet.

Ud over eksamener skal du i løbet af dine 3 år på gymnasiet til en række skriftlige eller mundtlige interne prøver. De interne prøver omfatter som minimum:

 • Mundtlig årsprøve i 1g i studieretningsfag på B niveau og matematik B
 • Års- og/eller terminsprøve i studieretningsfag på A niveau i enten 1g eller 2g
 • Skriftlig årsprøve i dansk i 2g samt terminsprøve i 3g
 • Skriftlig terminsprøve i matematik B eller engelsk B i 2g
 • Skriftlig årsprøve i 1g samt mundtlig årsprøve i 2g i matematik på A niveau

Du kan desuden downloade eksamensreglerne som pdf her.